Fondslijst

 

Chronologisch overzicht van Nederlandse, Duitse en Engelse anthroposofische publicaties, werkvertalingen en activiteiten. Voor info over "Operation Twins" zie de gelijknamige rubriek (Stand: september 2008)

       

         1988

 

HET GROTE WONDER VAN PARZIVAL EN DE STER VAN MUNSALVAESCHE
Inleiding tot het graalonderzoek van Werner Greub van R. J. Kelder, plus samenvatting van zijn meesterwerk Wolfram von Eschenbach und die Wirklichkeit des Grals (Dornach 1974) alsmede een vertaling van de proloog tot de Willehalm. Verschenen in het tijdschrift GRAALSCHRIFT (Nr. 8, Leiden 1988; facsimile, A-3, 32 blz. €5,-).

 

 

 

 

        1990

DE PRINCIPES VAN DE ALGEMENE ANTHROPOSOFISCHE VERENIGING ALS LEVENSGRONDSLAG EN SCHOLINGSWEG en CRISIS EN ALTERNATIEF - Zingevend recht en rechtsvormende zingeving in de sociale organica van Rudolf Steiner. Studiemateriaal voor de Michaëlswerkconferentie Anthroposofie en de kunst van de sociale vernieuwing in Den Bosch. Het vermenselijken van kennis-, leef- en werkgemeenschappen op de grondslag van deze sociaal-organische vormingsprincipes is de nieuwe koninklijke kunst in de hedendaagse vorm van de driegeleding van het sociale organisme. De in 1998 uitgebrachte complete Nederlandstalige uitgave daarvan behelst een vertaling van de ‘principes’ van de Anthroposofische Vereniging en de Grondsteenspreuk van Rudolf Steiner (niet meer verkrijgbaar, zie onder 1998).

 

        1991
 

SCHOUWPLAATS
Jaarnummer van het orgaan van het Willehalm Instituut. Uit de inhoud: Van Eremos in Arlesheim tot Willehalm in Amsterdam en Over het nieuwe werken op aarde door Rudolf Steiner - Inleiding tot "De oergedachte" van Herbert Witzenmann, alsmede berichten en nieuws van het anthroposofische front in binnen- en buitenland (ISSN 0926-258X, 72 blz. €7,-).

 

 

WILLEHALM/KYOT - Der Gewährsmann Wolframs von Eschenbach – In dit manuscript van Werner Greub wordt de stelling verdedigd dat Willehalm als Meester Kyot de Provence de bron is voor de Parzival. In dit vervolg op zijn Wolfram von Eschenbach und die Wirklichkeit des Grals ontwikkelt Greub op grond van de aanwijzingen in de Parzival een architectonische beschrijving van de Graalburg in de Arlesheimer Ermitage, volgens Rudolf Steiner het graallandschap Terre de Munsalvaesche waarin ooit op een oude Romeinse groeve de graalburcht met onderaardse tempel zou hebben gestaan. (ISBN 978-90-73932-04-1, Ringband A-4, 150 blz. € 20,-). Dit oorspronkelijk tweede deel van de trilogie van Werner Greub is in 2002 verschenen als onderdeel van Von Parzival zu Rudolf Steiners Wissenschaft vom Gral.

 

      1992
 

Mededelingen van het Willehalm Instituut Nr.1
Nieuwsbrief van 28 mei, de sterfdag van Sint Willehalm, met een bijlage over een motie aan de ledenvergadering van de Anthroposofische Vereniging in Driebergen (A-4, 8 blz. € 2,-).

 

         1993 

 

DE OERGEDACHTE - Rudolf Steiners beschavingsprincipe en de opgave van de Anthroposofische Vereniging.

Dit geestelijk testament van Herbert Witzenmann werd op 13 mei te Amsterdam gepresenteerd en behelst een voor- en nawoord van de vertaler, een autobiografische schets van de auteur met noten en een overzicht over zijn omvangrijke literaire nalatenschap (Duits-Nederlandse werkvertaling, ISBN 978-90-73932-02-5, Ringband A-4, 100 blz. €12,- ,nieuwe gebundelde uitgave in voorbereiding van de Reeks Sociale Studies van 4 delen).

 

 

 

 

De Deugden.

Een praktische bijdrage aan de discussie over normen en waarden. Deze door H. Witzenmann meesterlijk uitgelegde 12 maandmeditaties over het jaarverloop zijn gebaseerd op aanwijzingen van H.P. Blavatsky en Rudolf Steiner en vormen de grondslag van een nieuwe hoffelijkheid (Duits-Nederlandse werkvertaling, ISBN 978-90-73932-08-1, A-5, 44 blz. €7.00; een nieuwe volledige uitgave van De Deugden verschijnt binnenkort als hard cover boek).

 

 

 

 

       1994

 

BESCHAVING EN BESCHERMING - De vragen van de moderne beschaving en de antwoorden van de 'principes' van de Algemene Anthroposofische Vereniging. Studiemateriaal voor een bezinningsbijeenkomst te Amsterdam naar aanleiding van het zeventig jarige bestaan van de Kerstconferentie 1923 in Dornach ter heroprichting van de Anthroposofische Vereniging door Rudolf Steiner en de zijnen. Drie opstellen van Herbert Witzenmann waarin duidelijk wordt dat deze oorspronkelijk statuten genoemde 'principes' een "sociaal vormgevend oerbeeld belichamen voor elke leef- en werkgemeenschap die op het bewustzijnsniveau van onze tijd staat" (Duits-Nederlandse werkvertaling A-4, 40 blz. € 7).

 

 

 

DE RECHTVAARDIGE PRIJS - WERELDECONOMIE ALS SOCIALE ORGANICA Inleiding op de cursus Wereldeconomie van Rudolf Steiner als de nieuwe vorm van de driegeleding van het sociale organisme.

Drie voordrachten van Herbert Witzenmann gehouden in 1974 en gepubliceerd in 1993 onder de titel Der gerechte Preis - Eine Grundfrage des sozialen Lebens (ISBN 3-85704-225-7). Deze Duits-Nederlandse werkvertaling werd te Amsterdam gepresenteerd als een aanzet tot anthroposofisch economiedebat en wacht op een vervolg. (Ringband A-5, 58 blz. € 9,-). In 1999 verscheen een engelse werkvertaling "The Just Price" die in Amerika, Canada en Engeland gepresenteerd werd.

 

 

         1995

 

VORMGEVEN OF BEHEREN/ Rufolf Steiners sociale organica - een nieuw beschavingsprincipe.

Deze sociaal-esthetische studie nr. 2 van Herbert Witzenmann werd op 30 maart 1995 in het Ita Wegmanhuis te Amsterdam gepresenteerd in memoriam Rudolf Steiner († 30 maart 1925). Deze werkvertaling ontwikkelt een toekomstscenario over hoe de mensheid, ten aanzien van een mogelijke atoomoorlog, het derde millennium kan ingaan door het verwezenlijken van de sociaal-organische impuls van de anthroposofie. Nieuw is o.m. de inleiding “Oproep ter verwezenlijking van de sociale organica (I)” ter gelegenheid van een op 8 april in het Goetheanumgebouw gepresenteerde, door de Algemene Ledenvergadering aldaar afgewezen, motie ter herstelling van het spirituele initiatiefrecht der leden van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft. ( A-4, 64 blz., € 9,-).

 

        

        1996
 

WILLEHALM INSTITUUT NIEUWS (WIN) - Sinds 9 april verschijnen onregelmatig nummers van deze nieuwsbrief (ISSN 1385-3619). Nr. 5 van 25 mei was een speciale editie naar aanleiding van de Jaarvergadering van de Anthroposofische Vereniging in Driebergen. Het bevat een open brief aan bestuur en leden van de AViN, de door Kelder en Van der Tak ingediende motie “Tekst en uitleg” en de motivatie daarvoor, een brief aan de nieuwe voorzitter R. Dunselman en het voorstel aan anthroposofische uitgevers voor een Boekenweekgeschenk 1997 met de titel Mijn God, de Heilige Graal en het Huis van Oranje. Nr. 4 van 17 mei kwam met o.m. een zelfkritische evaluatie van de grote extra ledenvergadering op 30 maart “De Spirituele Unie van Utrecht vond niet plaats”. Te samen met het door het Instituut op 28 mei uitgeven en door het ANP landelijk verspreide persbericht en commentaar “De Anthroposofische Vereniging in Nederland heeft geen afstand genomen van een vermeende rassenleer bij Rudolf Steiner“ zijn de inmiddels 17 WINST nieuwsbrieven verkrijgbaar, gebundeld met andere artikelen en (nieuws)brieven in de Anthroposofische Kroniek 1994-2001 voor € 16,- (zie 2001).

 

         1997

 

HET RECHT OP INDIVIDUALITEIT - Wereldpolitieke vooruitzichten

Werkvertaling van Herbert Witzenmanns essay Das Recht auf Individualität. De bedoeling was om dit werk in juni 1997 in het kader van het Verdrag van Amsterdam te presenteren. De laatste versie van deze werkvertaling behelst in het aanhangsel een verzoek aan het bestuur van de Anthroposofische Vereniging om steun en de negatieve reactie daarop. (A-4, 20 blz. € 5,-).

 

 

 

        

 

       1998

 

GEEN SPRAKE VAN…  Kritiek en commentaar op het interim-rapport van de commissie Antroposofie en het vraagstuk van de rassen. Uitgave in eigen beheer door de schrijvers W.F. Veltman, M. Meeussen, W. Heyder en R.J. Kelder. (A-5, 40 blz. € 5,-)

 

 

 

 

 

 

 

 

DE PRINCIPES VAN DE ANTHROPOSOFISCHE VERENIGING
Presentatie in Amsterdam, Den Haag en Zeist van een Duits-Nederlandse werkvertaling van deze nu volledige vertaalde sociaal-esthetische studie nr. 3 van Herbert Witzenmann, waarvan het eerste deel 1991 in Den Bosch werd gepresenteerd Nieuw zijn de twee verhandelingen EEN WEG NAAR HET GEESTELIJKE GOETHEANUM en OVER HET VRIJE HOGESCHOOLWEZEN (ISBN 978-90-73932-12-8, Ringband A-4, 100 blz. €12,-). Voor de Engelse versie zie 1999.

 

 

 

        1999

 

FROM GRAIL CHRISTIANITY TO RUDOLF STEINER’S ANTHROPOSOPHY (A-4, € 13,50)
Engelse deelvertaling van een eerste versie van deel 3 van Greubs graaltrilogie, waarvan deel 1 met de oorspronkelijke titel " Wolfram von Eschenbach und die Wirklichkeit des Grals" in 1973 is verschenen. Vertaald in het Engels met de titel "How The Grail Sites Were Found" .

 

 

 

 

 

THE JUST PRICE - WORLD ECONOMY AS SOCIAL ORGANICS
Engelse werkvertaling van De rechtvaardige prijs van Herbert Witzenmann (€ 9,-). De bewerkte 4de editie bevat uitgebreide inleidingen en berichten over de presentatie van dit werk in het buitenland en de kritiek daarop van de redacteurs van het Amerikaanse tijdschrift The Threefold Review.

 

 

 

titlepageTHE PRINCIPLES OF THE ANTHROPOSOFICAL SOCIETY - AS A BASIS OF LIFE AND PATH OF TRAINING

The statutes, later called principles, that Rudolf Steiner formulated as the living legal basis for the Anthroposophical Society during its refounding in 1923/24 in Dornach, Switzerland are a universal charter, which can serve as a social organic model for any human society, association, firm or working group that seeks to constitute itself commensurate with the true spirit of the age. Contains an introduction entitled “The Creation of an Overworld”.

ISBN 978-90-73932-17-3, New Edition pending, ±70 p.; €10, US $14

 

       

 

2001

 

SCHAUPLATZ GOETHEANUM
Deze Duitstalige 3de uitgave documenteert alle moties en verzoeken die sinds 1984 tot 2000 in Dornach zijn ingediend, en behelst o.m. een bericht van Christiaan Eremos over de ledenvergadering 1996 in Dornach en een beschouwing waaruit moet blijken dat deze bijeenkomst kan worden gezien als een algemene verklaring van morele bankroet. (Inmiddels is de geplande 4de editie i.v.m. een motie over de uitbreiding van het bestuur in Dornach en het Kardeiz 10.000 project "Kerstbijeenkomst AG" ter voortzetting van de Weihnachtstungimpuls verschenen en wel met een inleiding Wer treibt eigentlich Fundamentalopposition?)

 

 

ANTHROPOSOFISCHE KRONIEK 1994–2001: MIJLPAAL OF MOLENSTEEN?
Gepresenteerd op een door het Instituut georganiseerde bijeenkomst over het
Van Baarda Eindrapport op 31 maart in Den Haag. Bevat alle 17 Willehalm Instituut Nieuwsbrieven, plus een flink aantal verslagen, kritische beschouwingen, persberichten uit die periode (200 blz.; €16,-).

 

 

 

 

 

HOW THE GRAIL SITES WERE FOUND - WOLFRAM VON ESCHENBACH AND THE REALITY OF THE GRAIL
Deze complete Engelse vertaling van Werner Greubs meesterwerk over Wolfram von Eschenbach en de werkelijkheid van de Graal werd in de zomer van 2001 in Montreal en op verschillende openbare en private bibliotheken in New Engeland, USA alsook in het najaar in het Rudolf Steiner House in Londen gepresenteerd (ISBN 978-90-73932-03-3, 392 blz.; €36,-).

 

 

 

 

        2002

 

WILLEM VAN ORANJE, PARZIVAL EN DE GRAAL - HOE WOLFRAM VON ESCHENBACHS GRAALOORDEN ONTDEKT WERDEN Deel I: WILLEHALM-KYOT,
van de Nederlandse vertaling van Werner Greubs eerste boek over Wolfram von Eschenbach en de werkelijkheid van de Graal werd op 25 januari 2002 in de Oude Kerk te Amsterdam gepresenteerd als een huwelijksgeschenk aan het koninklijke bruidspaar, dat op 2 februari 2002 het jawoord in de Nieuwe Kerk zei. Behelst een Ten geleide van de uitgever, een inleiding van de voormalige voorzitter van de Algemene Anthroposofische Vereniging in Dornach, Zwitserland alsmede een nawoord Sociale Organica en het Nieuw Koningschap. (2de verbeterde uitgave, ISBN 978-90-73932-04-1; 150 blz. A-4 met ringband, €20,-;gekartonneerd € 22,-).

 

 

VAN CHASTEL MARVEIL NAAR MUNSALVAESCHE
Willehalm Instituut Nieuws nr. 18 van 19 april i.v.m. een kosmopolitische burgtocht van de Isteiner Klotz aan de Rijn in Zuid-Duitsland via Bazel naar Arlesheim en de heroprichting van de Eremos Vereniging voor Graalonderzoek aldaar tijdens Pinksteren (A-4, 6 blz. ; richtprijs € 1,-) – Deze burgtocht wordt wellicht herhaald op Pinksteren 2003.

 

 

 

 

VON CHASTEL MARVEIL NACH MUNSALVAESCHE
Willehalm Institut Nachrichten van mei 2002; eerste uitgebreidere Duitse uitgave van het Willehalm Instituut Nieuws met o.m. teksten en illustraties uit het eerste boek van Werner Greub (A-4, 16 blz. richtprijs €3,-). Een tweede Duitse uitgave van het Willehalm Instituut Nieuws met het hoofdstuk "De Arlesheimer Hermitage als Graalsgebied'' uit het derde boek van Werner Greub en een verslag van de burgtocht en de heroprichting van de Eremos Vereniging is in voorbereiding.

 

 

     2008

WILLEM VAN ORANJE, PARZIVAL EN DE GRAAL - HOE WOLFRAM VON ESCHENBACHS GRAALOORDEN ONTDEKT WERDEN Deel II: PARZIVAL Deze titelpagina van deel 2 van de Nederlandse vertaling van Werner Greubs “Wolfram von Eschenbach und die Wirklichkeit des Grals” met de ondertitel “Hoe Wolfram von Eschenbachs graallocaties gevonden werden” vertoont de Hermitage in Arlesheim, Zwitserland. Dit oeroud Keltisch heilig oord herbergde in de 9de eeuw volgens dit onderzoeksrapport het centrale graalgebied Terre de salvaesche met de graalburcht Munsalvaesche en was het voorbeeld voor De Nieuwe Hermitage achter Artis in Amsterdam, zoals dat in de binnenkort verschijnende De Gouden Tip van Slobodan Mitric beschreven wordt. De inleiding op deze Parzivalpublicatie “Graaloorlog om het Goetheanum” staat: hier.

 

Tevens in voorbereiding en deels vertaald:

DE ONVOORINGENOMENHEID VAN DE ANTHROPOSOFIE
Een inleiding op de geesteswetenschap van Rudolf Steiner/ Kenniswetenschap als ontologie van Herbert Witzenmann.
 


 

Bestellen

Bovengenoemde publicaties kunnen besteld worden door het betreffende bedrag over te maken op girorekening 5305422 van het Willehalm Instituut, o.v.v. de gewenste titel.

 

Willehalm Instituut
Postbus 16621, 1001 RC AMSTERDAM
Telefoon / Fax (020) 694 4572
E-mail:
info@willehalm.nl